KISMİ STATÜ

Öğretim üyeleri (Profesör ve Doçentler), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 36.maddesi uyarınca; Üniversitede devamlı (Full-time) veya kısmi (Part-time) statüde görev yaparlar.

Yardımcı doçentler kısmi statüde görev yapamazlar.

Devamlı statü ile atanmış olup, kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan doçentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmi statüye geçmeleri için yeniden beş yıl devamlı statüde çalışma şartı aranmaz.

Devamlı statüden Kısmi statüye geçmek isteyen bir öğretim üyesi (Profesör veya Doçent) kısmi statüdeki görevine başlayacağı tarihi belirtir dilekçesi ve ana bilim dalı başkanlığının uygun yazısı Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Uygun görüldüğü takdirde Rektörlüğe teklifte bulunulur. Rektörlük Makamınca da uygun görüldükten sonra, ilgilinin kısmi statüdeki görevine başlama tarihi, tebellüğ belgesi ve çalışma saatlerini gösterir yazılar ilgili ana bilim dalı başkanlığından istenir.

Çalışma saatleri; haftada en az 20 saat olmak üzere ve haftanın bir günü tamgün (ilgili kişi belirler) çalışmak zorundadır. Rektörlük onayından sonra bir ay içerisinde görevine başlamayanlar için alınmış olan kararlar iptal edilmiş olur.

Kısmi statüde görev yapacak bir öğretim üyesinin ilk ve bir sonraki görev süresi uzatmaları 2 yılda bir ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Uygun görüldükten sonra Rektörlüğe teklifte bulunulur.

Ana Bilim Dalı Başkanları kısmi statüde görev yapabilirler. Ancak “Devlet memurlarının tabi olduğu mesai saatine uymaları kaydıyla” kısmi statüde görev yapabilirler.

Kısmi statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin müracaatı o ana bilim dalında boş bir kadro bulunmak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim Kurulu Kararı ile yapılır.

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI