HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Geri Dön

11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ- renci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka- nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Büyük grup dersleri: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de her ders kurulunda yer alan,

temel olarak eğiticilerin bilgiyi sunuş yoluyla işledikleri zorunlu ve seçmeli kuramsal dersleri, b) Ders kurulu: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir ku-

ramsal üniteyi ve seçmeli dersleri,
c) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,
ç) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’de her dönemde yapılan ders kurulları sınav not-

ları ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının; uygulamaların, sayı ya da süresiyle orantılı olarak belirlenen ağırlıklı ortalamalarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

d) Dönem notu: Dönem I, II ve III’de dönem içi notunun %60’ı ile dönem sonu notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; Dönem IV ve V’de ise staj sınavları notlarının orta- laması olan notu,

e) Dönem sonu notu: Dönem I, II ve III’de her dönem sonunda yapılan ders kurulları final sınavı notu ile küçük grup uygulamaları final sınavı notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

f) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, ğ) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dal-

larında yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitimi,
h) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de yıl boyunca süren,

ünite süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

ı) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, i) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732

j) Stajlar: Tıp Fakültesi Dönem IV ve V’de farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

l) Ünite: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan, entegre sistem içeri- sinde yer alan büyük grup dersleri veya küçük grup uygulamalarının her bir anabilim dalı ta- rafından yürütülen alt birimlerini,

m) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem ya- pılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 6 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük- seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası yatay geçişler, Fakülte- mizde yıl esasına dayalı eğitim öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir.

(2) Tamamen İngilizce eğitim yapılan programa yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması, kısmen yabancı dil (Türkçe-İngilizce) ile eğitim ya- pılan programa yatay geçiş için tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bir tıp fa- kültesinden gelmiş olması şarttır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kuru- lunca öngörülen ücreti ödeyerek kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.

(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptır- madığına bakılmaksızın tıp eğitimi programını azami dokuz yılda tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap- tırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere ta- nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tara- fından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim, Türkçe ve İngilizce veya yalnızca İngilizce olarak yapılır.

Hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde hazırlık eğitimi zorunludur. Hazırlık eğitimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, dönem I, II ve III'te temel olarak ders kurul- ları, dönem IV ve V’de staj, dönem VI'da intörnlük stajı esasına göre yapılır.

(2) Ayrıca Dönem I, II ve III’de her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senatoca be- lirlenen seçmeli dersler ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi açılır. Öğrenci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en az birini seçmek zorundadır. Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yer- leştirilebilir. Yapılacak olan Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sı- navında başarılı olamayan dönem-I öğrencileri Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersini zorunlu olarak alırlar. Bu dersin eğitimi yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Tıp Fakültesinde entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.

(4) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Prog- ramları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29

Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulu sı- navına alınmaz ve o ders kurulu sınavından F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders kurulu sınavına alınmaz, maze- retli olarak kalır ve E notu alır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında büyük grup derslerine, toplam devamsızlığı %25’i geçen öğrenci F1 notu alır, ders kurulları final sınavına ve ders ku- rulları bütünleme sınavına giremez. Tüm ders kurullarında büyük grup derslerine toplam de- vamsızlığı %25’i geçen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci ma- zeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve o üniteden F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci; o ünitenin ara değerlendirmesine girebilmek için, devam etmediği küçük grup uygu- lamalarını anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorun- dadır, telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci, ilgili ünitede telafi çalışması yapamaz, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. İlgili ünitede de- vamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği küçük grup uygulamalarını anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır, telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. Bir eğitim yılında her bir küçük grup uygulamasında toplam devamsızlığı mazeretli veya maze- retsiz olarak %20’yi geçen öğrenci F1 notu alır ve küçük grup uygulamaları final ve bütünleme sınavına giremez.

(3) Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alın- maz ve o dersten F1 notu alır. Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o dersin sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(4) Dönem IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Dönem IV ve V stajlarında staj süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fa- külte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(5) Dönem VI intörnlük stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına maze- retsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 notu alır. Dönem VI intörnlük stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci E notu alır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30

11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

(6) Dönem IV ve V stajları ile intörnlük stajlarında devamsızlık % 20’yi geçmediği tak- dirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sa- yılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile bel- gelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışın- daki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eği- timlerine katkıda bulunacak burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yö- netim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Not ve Katsayılar

Puan, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A1 4.00
85-89 A2 3.50
75-84 B1 3.00
70-74 B2 2.50
60-69 C1 2.00
50-59 C2 1.50
b) Ayrıca, harf notlarından;
1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok, 2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
3) F4: Sınav değerlendirmesi % 49-0 arasında,
4) E: Mazeretli geçmez,
olarak tanımlanır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732

ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’de aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’de her ders kurulunun sonunda büyük grup

dersleri için ders kurulu sınavı yapılır. Seçmeli derslerden oluşan ders kurullarının sonunda ilgili derslerin değerlendirme sınavları yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.

b) Ders kurulları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir.

c) Ders kurulları bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’de ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Ara değerlendirme sınavı: Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sı- nav notu olarak işlenir.

d) Küçük grup uygulamaları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda kü- çük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir.

e) Küçük grup uygulamalarındaki devamsızlık ders kurulu sınavlarına girme hakkını etkilemez.

f) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yö- netim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Açılacak mazeret sınavlarında 25 inci madde hükümleri uygulanır.

g) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınavların uygulanması

MADDE 17 – (1) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken üç, en geç yirmi gün sonra küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır.

(2) Küçük grup uygulamaları final sınavında başarısız olan öğrencilere, küçük grup uy- gulamaları bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

(4) Dönem I, II ve III’de, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

(5) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin sınavı her yarıyılın son haf- tasında yapılır.

(6) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin bütünleme sınavı, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün içinde yapılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32

11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

(7) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli ted- birler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem sonu notunun en az C2 ve dönem notunun en az C1 olması gerekir.

(2) Ders kurulları final sınavı notu F2 veya dönem sonu notu F4 ya da dönem notu C2 olan öğrenci ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Ders kurulları final sınavı notu her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ders kurulları final notunun ağırlığı oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Ders kurulları bütünleme sınavı notu ile hesaplanan dönem sonu notu- nun C2 olması ve hesaplanan dönem sonu notunun %40’ı ile dönem içi notunun %60’ının top- lanması ile elde edilen dönem notunun en az C1 olması halinde öğrenci o dönemi başarıyla ta- mamlamış kabul edilir ve bir sonraki döneme geçmeye hak kazanır.

(3) Küçük grup uygulamaları final ve bütünleme sınavında alınan notlar her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Küçük grup uygulamaları final sınavlarında F2 alan öğrencilerin notu, dönem sonu notu hesaplanırken (0) sıfır olarak kabul edilir. Dönem I, II ve III’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak bildirilir.

Dönem tekrarı
MADDE 19 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulları final sınavına girmeyen öğrencinin ders kurulları bütünleme sınavına

da girmemesi halinde dönem notu F4 olur. Bu durumdaki öğrencinin dönem içi notu dikkate alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

b) Ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi tekrarlar.

c) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin final ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi progra- mına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III’ün sonuna kadar Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinden başarılı olamayan öğrenci dönem IV’e başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.

Staj sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az C1 notu olması zorunludur. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak bildirilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33

Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’deki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola- mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az C1 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük-aile hekimliği döneminin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışma- ları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıl- dıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alı- narak, 15 inci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu puan ve not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil- dikten sonra en geç 7 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğ- retim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğren- ciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 26 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’de kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 27 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Sınavlar eğitim programının özelliğine uygun olarak kuramsal ve/veya uygulamalı

olarak yapılır.
c) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve uy-

gulamalar esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI