HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 25 05
Belgeç (faks) +90 (312) 305 25 12
E-posta aciltip@hacettepe.edu.tr
URL www.aciltip.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Tıp Fakültesinde "acil"in "Hekimlikte Acil Vakalar Ana Bilim Dalı" adıyla bir akademik birim olarak

kurulması 22.3.1988 tarihindedir. Ancak dokuz yıl boyunca bu ana bilim dalı fiilen işletilememiştir. Ana bilim dalının

ön hazırlıklar ve değişik zamanlarda dekanlık ve hastane düzeyinde yapılan kurul ve komisyon toplantılarından sonra

benimsenmesi, Prof.Dr.Metin Çakmakçı'nın ana bilim dalı başkanı olarakatanması ve çalışmaya başlaması ile

26.2.1997 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren aktif bir birim olarak örgütlenmeye başlayan ve asistan

eğitimi için hazırlıklarını yapan ana bilim dalı için, Mayıs 1997 TUS’da iki araştırma görevlisi ilanı verilmiş, sınavı

kazanan HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu iki hekim 12.6.1997 tarihinde ana bilim dalının ilk asistanları

olarak göreve başlamıştır. 1988'deki adınınçağdaş benzerleri ve işleyişle uyuşmaması nedeniyle değiştirilmesi için

yapılan başvuru olumlu karşılanmış ve ana bilim dalının adı 24.10.1997tarihinde "Acil Tıp Ana Bilim Dalı" olarak

değiştirilmiştir. Şu anki asistan sayısı 16’dır ve 2001 yılından bu güne kadar 25 uzman mezun edilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

YER VE KAPASİTE

Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Büyük Acil Servis D katında bulunmaktadır. Toplam 32 sedyeden oluşan yatak kapasitesi

vardır. Bir tane hasta triyajının yapıldığı ilk muayene odası ve hasta muayenelerinin yapıldığı 7 muayene odası, 2

bölmeden oluşan ve gerektiğinde 4 hastanın alınabileceği 4 adet monitörün bulunduğu resüsitasyon odası ve 8

hastanın monitörize edilerek 24 saat boyunca izlenebileceği gözlem odası mevcuttur. Küçük cerrahi işlemlerin

yapılabildiği steril olmayan bir ameliyathane mevcuttur. Acil Servis içinde 3 tanesi eksternal pacemaker içeren 4 tane

defibrillatör cihazı mevcuttur

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarının her birinde gereksinime göre 2-4 tane olmak üzere Tıpta Uzmanlık

Sınavı ile alınmaktadır. Eğitim süresi 5yıldır. Uzmanlık Eğitimi boyunca araştırma görevlileri anesteziyoloji,

kardiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocukhastalıkları, radyoloji, ortopedi, göğüs

hastalıkları ve nöroloji bölümlerinde toplam 13 ay boyunca rotasyon yaparlar.

Acil Tıp araştırma görevlileri kıdemlerine göre on iki saatlik vardiyalar halinde çalışırlar. Eğitim Türkiye Acil Tıp

Derneğince Avrupa ve Amerika’dakieş değerlerine paralel olarak belirlenen Çekirdek Eğitim Müfredat Programı

uyarınca ve ona paralel olarak yürütülür. Rotasyonlar ve acilde çalışmagenelde dönüşümlüdür. Zaman zaman

modifiye edilen yazılı bir eğitim programı mevcuttur. Bölüm içi teorik ve pratik eğitimler yanında kurs ve

konferanslar da düzenlenmektedir. Asistanlar A1, A2 ve A3 kıdemlerinde çalışırlar ve kıdem geçişleri sözlü ve yazılı

uygulama sınavlarıyla yapılır. Herasistanın eğitiminin ikinci yılından sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.

Acil Tıp doktorluğu oldukça yorucu ve yıpratıcı bir meslektir. Hastaların veya hasta yakınlarının acil servis içinde

şiddete varan tepkilerine maruzkalabilmek olasıdır. Araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimi sonrası akademik

kadrolarda yer alma olasılığı oldukça yüksektir. Geniş bir hastaspektrumuna sahip olan Hacettepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında hemen her türlü acil olayı görmek mümkündür.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Ana bilim dalının eğitim günü Salı günü olarak seçilmiştir. Her asistan ayda bir kez seminer hazırlar. Ayda bir kez

toplantı makale toplantısı ve kliniksenaryo çalışması olarak düzenlenir. Ayrıca Klinikoradyoloji toplantıları da her

hafta düzenli olarak yapılır. Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimleri süresince ulusal ve uluslararası çeşitli kurs,

workshop, kongre ve konferanslara aktif olarak katılmaları sağlanır. Ana Bilim Dalının yapısı klinik ve deneysel

araştırma yapmaya uygundur. Hâlen devam etmekte olan çok sayıda klinik araştırma mevcuttur.

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ

Şu anda alt birimi yoktur.

ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI

Acil tıp ana bilim dallarının kurulması ile acil hastalara ve olaylara yaklaşım, olayların ve hastaların yönetimi, tedavi

planları daha gerçekçi ve akademikbir düzeyde ele alınmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi acil tıp ana bilim

dalında da, acil hastalara ilk yaklaşım, hangi tip acil hasta olursa olsun herhastanın ilk tanı ve hayat kurtarıcı tedavi

girişimlerinin (radyoloji, basit cerrahi girişim dahil) yapılması, hastanın stabilizasyonu, acil hastalıkların tanı ve

tedavisi hatta acil kitlesel olaylarda yönetimin planlanması gibi temel amaçlar dahilinde asistan yetiştirilmesi

öngörülmüştür. Ayrıca bu amaçlara ekolarak yetiştirilecek olan acil tıp uzmanlarının konuları ile ilgili akademik

çalışmaları yapabilmeleri, eksik ve yanlışları görüp yapıcı öneriler getirebileceknitelikte akademik bir öngörü

kazanmaları da hedefler arasındadır.

 

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI